คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ประสิทธิภาพแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผักและหนอนเจา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ประสิทธิภาพแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะยอดกะหล่ำและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในกะหล่ำปลี
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักหนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะยอดกะหล่ำและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในกะหล่ำปลี ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่น Bacillus thuringiensis, พ่นสารฆ่าแมลง chlorfenapyr, flubendiamide, spinosad, tofenpyrad, fipronil และ indoxacarb เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารฆ่าแมลงพบว่า สารฆ่าแมลง chlorfenapyr, spinosad, tofenpyrad และ indoxacarb มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในกะหล่ำปลี รองลงมาคือ Bacillus thuringiensis, flubendiamide และ fipronil