คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: พัฒนาชุดคัดแยกลำไยก่อนและหลังการอบแห้งให้ได้มาตรฐาน
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
พัฒนาชุดคัดแยกลำไยก่อนและหลังการอบแห้งให้ได้มาตรฐาน
สุเทพ กสิกรรม, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, พิมล วุฒิสินธ์, ยงยุทธ คงซ่าน และบัณชา แสงวงษา

          การพัฒนาชุดคัดแยกลำไยก่อนและหลังการอบแห้งให้ได้มาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องคัดแยกลำไยผลสดและหลังการอบแห้งทั้งเปลือก ให้ได้ผลการคัดหรือมีอัตราการคละปนของแต่ละเกรดภายใต้มาตรฐานทางการค้าตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือตามประกาศของสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช 1-2546) ในข้อกำหนดเรื่องเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (Provisions Concerning Tolerances) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด (Size Tolerances) สำหรับลำไยที่ขายเป็นผลเดี่ยวทุกชั้นมีลำไยขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกินร้อยละ 10 โดยจำนวนหรือน้ำหนัก ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดเพื่อการซื้อขายและคัดขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ง

          เครื่องคัดแยกลำไยทั้งก่อนและหลังการอบแห้งทั้งเปลือก ในปัจจุบันนิยมใช้และเป็นที่ยอมรับกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อลำไยผลสดและอบแห้งโดยเครื่องคัดแยกขนาดผลลำไยเป็นแบบตะแกรงร่อนหรือตะแกรงคัดขนาดเป็นแบบทรงกระบอกวางซ้อนเป็นชั้นๆ จำนวน 4 ชั้นแต่ละชั้นคัดได้ 1 เกรด ความเร็วรอบของตะแกรงคัดประมาณ 9 - 12 รอบต่อนาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า คัดได้ 4 ขนาดในขณะเดียวกัน อัตราการคัดได้ถึง 40,000 กิโลกรัมต่อวัน และเครื่องคัดลำไยอบแห้ง คัดได้ถึง 20,400 กิโลกรัมต่อวัน

           จากการศึกษาและทดสอบเครื่องต้นแบบเครื่องคัดขนาดลำไยผลสดที่ความเร็วรอบตะแกรงคัด 12 รอบต่อนาที ขนาดรูตะแกรงคัดเกรด AA เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มม. พื้นที่ตะแกรงคัด 1.45.ตารางเมตร อัตราการป้อนไม่เกิน 1,200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จะมีอัตราการปนคละเกรด น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องคัดขนาดลำไยอบแห้งทั้งเปลือกที่ความเร็วรอบ 12 รอบต่อนาที ขนาดรูตะแกรงคัดเกรด AA เส้นผ่าศูนย์ 25 มม. พื้นที่ตะแกรงคัด 1.45 ตารางเมตร อัตราการป้อนไม่เกิน 900 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จะมีอัตราการปนคละเกรด น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ถ้าอัตราการป้อนยิ่งมากยิ่งทำให้มีอัตราการปนคละเกรดมากขึ้นหรืออาจมากกว่ามาตรฐานกำหนดซึ่งมีผลต่อราคาซื้อขายและต้นทุนในการอบแห้ง ลำไยผลสดหลังการอบแห้ง จะมีขนาดลดลงประมาณ 2 มม.