คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี
วงศ์ บุญสืบสกุล, ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์, บูรณี พั่ววงศ์แพทย์, สุรีย์พร บัวอาจ, วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ และธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
กลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

          เก็บรวบรวมตัวอย่างโรคเหี่ยวแบคทีเรียมะเขือเทศ ในพื้นที่ปลูกภาคกลาง แยกเก็บเชื้อสาเหตุโรคได้ 4 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ตัวอย่าง ทำการแยกเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวจากตัวอย่างที่เก็บจากแหล่งปลูกต่างๆ ได้เชื้อที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวมะเขือเทศ 9 ไอโซเลท เมื่อนำมาทดสอบต่อเชื้อปฏิปักษ์ที่เก็บรักษาไว้ที่กลุ่มงานบักเตรีวิทยาพบว่า มีเชื้อที่มีคุณสมบัติปฏิปักษ์ 9 ไอโซเลท ซึ่งจะได้นำเชื้อดังกล่าวใช้ทดสอบต่อไป