คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การสำรวจและจำแนกโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ PVS PVX และ PLRV
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การสำรวจและจำแนกโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ PVS PVX และ PLRV
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วิวัฒน์ ภาณุอำไพ และปรียพรรณ พงศาทิชณ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่

          การสำรวจและเก็บตัวอย่างอาการใบด่างของมันฝรั่งจากแปลงปลูกของเกษตรกรใน อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.สันทราย และอ.เจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่, อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, อ.พบพระ และอ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยได้คัดแยกเฉพาะที่เป็นโรคมาทำการตรวจสอบ นำตัวอย่างมาตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส PVS PVX และ PLRV ด้วยวิธี GLIFT และ NCM-ELISA ในห้องปฏิบัติการพบการเกิดโรคไวรัสโดยพบเชื้อไวรัส PVS ในพื้นที่ปลูกมันฝรั่งอ.แม่สอด จ.ตาก และอ.เจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่ พบเชื้อไวรัส PVX ในพื้นที่ปลูกมันฝรั่งอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และพบเชื้อ PLRV ในพื้นที่ปลูกมันฝรั่งอ.ชัยปราการ อ.แม่อาย และอ.เจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่ ซึ่งการเก็บตัวอย่างใบมันฝรั่งในพื้นที่ปลูกในปีสุดท้ายนั้น เพื่อทำการตรวจสอบและจำแนกเชื้อไวรัส PVS PVX และ PLRV แล้วทำการรวบรวมและสรุปผลยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน