คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, วิวัฒน์ ภาณุอำไพ และวันเพ็ญ ศรีทองชัย
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่

          การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง หลังฉีดพ่นสารและนำตัวอย่างใบมันฝรั่งในทุกกรรมวิธี มาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า ต้นมันฝรั่งมีการระบาดของโรคในแปลงปลูกและมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี โดยเฉพาะผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคครั้งที่ 3 ที่พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงถึง 70 - 95 % และสรุปได้ในเบื้องต้นว่าสารพอสซ์และสารอะบาแม็กติน รวมทั้งปิโตรเลียมออยล์, ไวท์ออยล์, สารสกัดสะเดาและฟูราดาน ไม่สามารถลดการการระบาดของโรคได้ แม้จะช่วยลดปริมาณของแมลงลงได้ ซึ่งการเก็บผลผลิตและตรวจดูคุณภาพและขนาดของหัวมันฝรั่ง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลทางสถิติและสรุปผลการดำเนินงาน ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน