คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง
สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต, สาทิพย์ มาลี และเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2553 การทดสอบผลกระทบสารผสมผลึกไวรัสจากเซลล์พบว่า สารผสมชนิด E ที่อัตรา 10 - 70 % ไม่มีผลต่อผลึกไวรัส สารผสมชนิด N อัตรา 1 M มีผลทำให้ผลึกไวรัสละลายภายใน 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นผลึกไวรัส 108–109 ผลึก ทดสอบผลกระทบสารผสมต่อใบถั่วเขียวในห้องปฏิบัติการพบว่า สารผสมชนิด E อัตรา 10-20 % ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของใบพืชแต่สารผสมชนิด N อัตราต่ำสุด 0.1 M ทำให้ใบพืชเหี่ยวและทดสอบคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของสารผสมชนิด E กับหนอนกระทู้ผักพบว่า สารผสมชนิด E อัตรา 10 - 20 % ทำให้หนอนวัย 1 และ 3 ตายเฉลี่ย 47.5 - 67.5 % สารผสมชนิด N อัตราต่ำสุด 0.1 M ไม่มีผลต่อหนอน และทดสอบไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ กับหนอนกระทู้หอมวัยที่ 3 เปรียบเทียบกับน้ำกลั่นพบว่า ไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงอัตราความเข้มข้น 3 x 10(6) ผลึก/มล. ปริมาตร 10 µl/ถ้วยอาหารเทียมขนาด 2 ออนซ์/หนอน 1 ตัว ทำให้หนอนกระทู้หอมตายเฉลี่ย 93.33 % ภายใน 7 วันหลังจากหนอนกินผลึกไวรัส ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลองจะดำเนินการในปีต่อไป