คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาโรคและการจัดการโรคกล้วยไม้สกุลสแปโตกลอททิสและสกุลแกมมะโตฟิลลัม
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาโรคและการจัดการโรคกล้วยไม้สกุลสแปโตกลอททิสและสกุลแกมมะโตฟิลลัม
สุพัตรา อินทวิมลศรี
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          กล้วยไม้สกุล Spathoglostis (เอื้องดินใบหมากและลูกผสมต่างๆ) และสกุล Gramatophyllum (เพชรหึงหรือหางช้าง) อยู่ในกลุ่มของกล้วยไม้ดินซึ่งปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงดิน เพื่อประดับตกแต่งอาคาร สถานที่ ตามแต่ต้องการ การที่เป็นไม้กระถางวางอยู่บนพื้นดินหรือปลูกลงดินทำให้มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ในดินอยู่ตลอดเวลา จากการศึกษาโรคจากแหล่งปลูกของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี พบว่า ต้นกล้วยไม้ทั้ง 2 สกุล มีเชื้อราจากดินเข้าทำลาย โดยการเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการพบเชื้อราเมล็ดผักกาด (Sclerotium sp.) เข้าทำลายหัวและลำต้น ทำให้หัวเน่า รากเน่า อาการยอดเน่าพบเชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งพบระบาดในกล้วยไม้ทั่วไปและโรคใบจุดที่ใบ พบเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่ จ.เพชรบุรี และนครปฐม