คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในไม้ดอกสกุล Curcuma (ปทุมมาและกระเจียว)
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในไม้ดอกสกุล Curcuma (ปทุมมาและกระเจียว)
สุนัดดา เชาวลิต, ศิริณี พูนไชยศรี, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจ รวบรวมแมลงศัตรูไม้ดอกสกุล Curcuma (ปทุมมาและกระเจียว) ในแหล่งปลูกปทุมมาและกระเจียว ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 นำตัวอย่างแมลงที่รวบรวมได้ไปศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานเพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบแมลงศัตรูปทุมมาและกระเจียวจำนวน 3 อันดับ 4 วงศ์ 8 สกุล ซึ่งอยู่ในอันดับ Coleoptera 2 วงศ์ 6 สกุล ได้แก่ สกุล Anomala ในวงศ์ Scarabaeidae สกุล Anisodera, Basilepta, Aulacophora, Monolepta และ Sphaeroderma ในวงศ์ Chrysomelidae อันดับ Lepidoptera วงศ์ Arctiidae พบ 1 สกุล ได้แก่ สกุล Creatonota และอันดับ Thysanoptera วงศ์ Thripidae พบเพียง 1 สกุล เช่นกัน คือ สกุล Thrips การวิจัยเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2553