คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยและพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลส้มโอ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยและพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและขาวแตงกวาเพื่อการส่งออก
อุดร อุณหวุฒิ, รัชฎา อินทรกำแหง, สลักจิต พานคำ, ชัยณรัตน์ สนศิริ, มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์, ชุติมา อ้อมกิ่ง และจารุวรรณ จันทรา
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประจำพันธุ์ ชีววิทยาของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และขาวแตงกวา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของงานทดลองพบว่า พื้นที่ปลูกส้มโอกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัด นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี เชียงราย เลย ชัยนาท ชลบุรี ชุมพร และนครศรีธรรมราช และสามารถแบ่งขนาดของผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งเพื่อใช้ในงานทดลองได้ 3 ขนาด คือ 1.ขนาดเล็ก มีน้ำหนัก 700 - 900 กรัม 2.ขนาดกลาง มีน้ำหนัก 900 - 1,100 กรัม และ 3.ขนาดใหญ่ มีน้ำหนัก 1,100 - 1,300 กรัม การศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของวิธีการอบไอน้ำแบบปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ (Modified Vapor Heat Treatment, MVHT 50% RH ) ในการกำจัดแมลงวันผลไม้ในระยะหนอนวัยที่ 1 ในผลส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองดีโดยให้อุณหภูมิภายในผลส้มโอเท่ากับ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 นาที ผลการทดลองพบว่าในการอบส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และทองดี ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที พบอัตราการตายเฉลี่ยเท่ากับ 96.22 และ 95.47 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (จากจำนวน 3 ซ้ำ) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อัตราการตายเฉลี่ยมีค่าที่ใกล้เคียงกันและเปอร์เซ็นต์การตายยังไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเวลาในการทดลองต่อไป การศึกษาความเสียหายของส้มโอทั้ง 2 พันธุ์ โดยใช้วิธีการอบไอน้ำด้วยวิธีดังกล่าว โดยอบผลส้มโอที่อุณหภูมิภายในสุดของผลคงอยู่ที่ 46 องศาเซลเซียส นาน 0, 1 และ 2 ชั่วโมง ผลการทดลองอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล