คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของแบคทีเรีย Pantoea stewartii
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของแบคทีเรีย Pantoea stewartii
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ณัฏฐพร อุทัยมงคล และชลธิชา รักใคร่
กลุ่มวิจัยโรคพืช และกลุ่มวิชากักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวของข้าวโพด (stewart’s bacterial wilt disease of corn) เป็นเชื้อที่มีความสำคัญทางกักกันพืช จากการที่ประเทศไทยมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นเส้นทาง (pathway) ของเชื้อนี้ที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้ เนื่องจากเป็นโรคที่ถ่ายทอดได้ทางเมล็ดพันธุ์ (seed transmission) จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคเหี่ยวของข้าวโพดเชื้อนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทำบัญชีรายชื่อศัตรูพืช วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และการกำหนดพื้นที่ปลอดศัตรูพืช จากการสำรวจแหล่งปลูกข้าวโพด 5 แหล่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 จำนวน 50 แปลง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 10 แปลง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 10 แปลง จังหวัดเชียงรายจำนวน 10 แปลง จังหวัดลำปางจำนวน 10 แปลง และจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 10 แปลง ไม่พบอาการโรคเหี่ยวบนต้นกล้าของข้าวโพด ได้ทำการเก็บตัวอย่างที่มีอาการใบไหม้ (leaf blight) ที่มีลักษณะอาการคล้ายกับอาการโรคเหี่ยวในต้นข้าวโพดจำนวน 60 ตัวอย่าง นำมาตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย P. stewartii ด้วยวิธี enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) โดยใช้ชุดตรวจสอบสำเร็จรูปจากบริษัท Agdia, Elkhart, Indiana, USA พบว่า ทุกตรวจอย่างตรวจไม่พบเชื้อ P. stewartii