คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
ดำรง เวชกิจ, จีรนุช เอกอำนวย, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, สรรชัย เพชรธรรมรส และสิริวิภา พลตรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดลองพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช azoxystrobin (Amistar 25%SC) อัตราเนื้อสารบริสุทธ์ 1 กรัม/ต้น ด้วยเครื่องพ่นสารแบบ Airblast อัตราพ่น 4, 5, 6 ลิตร/ต้น และเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงอัตราพ่น 8 ลิตร/ต้น พ่นกับมะม่วงที่มีความสูง 3.5 - 3.80 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 5.00 - 5.60 เมตร ทำการพ่นสารทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง จากการทดลองพบว่า การพ่นด้วยเครื่องพ่นสาร Airblast อัตรา 4 - 6 ลิตร/ต้น ให้ผลดีเช่นเดียวกับการพ่นด้วยเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงอัตราพ่น 8 ลิตร/ต้น หลังเก็บเกี่ยว 3, 7, 10 และ 14 วัน เพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคแอนแทรคโนสมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จำเป็นต้องศึกษาจังหวะของการพ่นให้เหมาะสม โดยเฉพาะการพ่นในช่วงที่มะม่วงเริ่มแทงช่อดอก