คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว
ประภัสสร เชยคำแหง, รุจ มรกต, รจนา ไวยเจริญ และอัมพร วิโนทัย
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การประเมินความเสียหายของใบมะพร้าวทางใบที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 - ธันวาคม 2552 พบว่า 60 - 70 % ของใบมะพร้าวในทุกแปลงทดลองไม่พบรอยทำลายเพิ่มขึ้น ประเมินประชากรแมลงดำหนามมะพร้าว ประเมินประสิทธิภาพแตนเบียนปล่อยแตนเบียน 24 มิ.ย 2551 เริ่มพบมัมมี่ (แตนเบียน) กันยายน 2551