คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Curvularia eragrostidis สาเหตุโรคพืช
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ทดสอบประสิทธิภาพของสาร mancozeb 80%WP iprodione 50%WP zeneb 80%WP และ captan 50%WP ที่ความเข้มข้น 10 50 100 500 ppm และอัตราที่แนะนำในฉลาก (อัตราที่แนะนำในฉลากของ mancozeb 80 %WP คือ 1,500 ppm iprodione 50 %WP คือ 1,000 ppm zeneb 80 %WP คือ 3,000 ppm และ captan 50 %WP คือ 2,500 ppm) ในการยับยั้งเชื้อรา Curvularia eragrostidis สาเหตุโรคใบไหม้ของปาล์มน้ำมัน ในห้องปฎิบัติการพบว่า สารทดสอบทั้ง 4 ชนิด ที่ความเข้มข้น 10 50 100 และ 500 ppm และอัตราที่แนะนำในฉลาก มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. eragrostidis โดยที่สาร iprodione 50 %WP มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่า สารทดสอบทุกชนิดไม่พบความผิดปกติของเส้นใยของเชื้อรา ยกเว้นสาร iprodione 50 %WP ทุกความเข้มข้นที่ทดสอบพบว่า ปลายเส้นใยของเชื้อราชูขึ้นเหนือผิวหน้าอาหาร และได้จัดเตรียมต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในเรือนปลูกพืชทดลองในปี 2555 ต่อไป