คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก
วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง, ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, สุเทพ สหายา และชมัยพร บัวมาศ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในลีลาวดี (Plumeria sp.) ในจังหวัดกาญจนบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี สระบุรี สุโขทัย อ่างทอง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธุ์ ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในปี 2554 - 56 ผลจากการสำรวจและจำแนกชนิดแมลงศัตรูของลีลาวดี พบแมลงศัตรูพืช ได้แก่ 1) เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) 2) เพลี้ยแป้งมะละกอ Paracoccus marginatus Willium & Granara de Willink 3) เพลี้ยแป้งน้อยหน่าหรือเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley 4) เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller 5) เพลี้ยแป้ง Pseudococcus cryptus Hempel 6) เพลี้ยแป้ง Planococcus minor (Maskell) 7) เพลี้ยแป้งจุดดำ Phenacoccus solenopsis Tinsley 8) เพลี้ยแป้ง Nipaecoccus viridis (Newstead) 9) เพลี้ยแป้ง Rastrococcus sp. และ 10) แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) การศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในลีลาวดี ดำเนินการทดลองจำนวน 2 การทดลอง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2555 และกุมภาพันธ์ 2556 ที่แปลงทดลองอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี พบว่าสารป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในลีลาวดี ได้แก่ สาร imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มล./น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มล./น้ำ 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP + white oil 67%EC อัตรา 10 กรัม + 50 มล./น้ำ 20 ลิตร และ carbosulfan 20%EC อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร รองลงมาคือ สาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ส่วนการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวใยเกลียวในลีลาวดี ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่แปลงทดลองอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธี พบว่า สารที่มีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ได้แก่ สาร buprofezin 25%WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70%WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, spiromesifen 24%SC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร, thiamethoxam 25%WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และ white oil 67%EC อัตรา 100 มล./น้ำ 20 ลิตร ไม่พบความเป็นพิษของสารป้องกันกำจัดแมลงต่อพืชตลอดการทดลอง