คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานและพืชอาศัยของรา Alternaria สาเหตุโรคพืช
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานและพืชอาศัยของรา Alternaria สาเหตุโรคพืช
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืช ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงกันยายน 2554 จากแปลงปลูกพืช ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจันทบุรี หลังจากจำแนกชนิดเบื้องต้นพบว่า ได้ตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากรา Alternaria spp. จำนวน 50 ตัวอย่าง บนพืช 15 ชนิด ได้แก่ ตัวอย่างโรคใบจุดของคะน้า โรคใบจุดของดาวเรือง โรคใบจุดของยาสูบ โรคใบจุดของสร้อยไก่ โรคใบจุดของบานไม่รู้โรย โรคใบจุดสีม่วงของหอมแดง โรคใบจุดสีม่วงของหอมแบ่ง โรคใบจุดสีม่วงของหอมใหญ่ โรคใบจุดของกะหล่ำดอก โรคใบจุดของผักกาดเขียว โรคใบจุดของผักกาดขาว โรคใบจุดของผักกาดหางหงส์ โรคใบจุดของบรอคโคลี่ โรคใบจุดของกะหล่ำเจดีย์ และโรคใบจุดของงา และจำแนกชนิดเชื้อ Alternaria ในระดับ species พบว่าโรคใบจุดของคะน้าเกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola โรคใบจุดสีม่วงของหอมแดง หอมแบ่ง และหอมหัวใหญ่ เกิดจากเชื้อ A. porii และโรคใบจุดของสร้อยไก่ และบานไม่รู้โรย เกิดจากเชื้อรา Nimbya gomphrenae (Synonym : Alternaria gomphrenae) ได้เก็บเชื้อบริสุทธิ์จำนวน 50 ไอโซเลท รวบรวมไว้ในศูนย์รวบรวมเชื้อราสาเหตุโรคพืชของกลุ่มวิจัยโรคพืช รวมทั้งจัดทำตัวอย่างแห้งโรคพืชพร้อมลงรายละเอียดข้อมูลตัวอย่าง เก็บในพิพิธภัณฑ์โรคพืชจำนวน 50 ตัวอย่าง เชื้อรา Alternaria spp. ที่รวบรวมได้จะนำไปจำแนกในระดับ species และศึกษาพืชอาศัยต่อไป