คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
สุนัดดา เชาวลิต
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลังให้ได้ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ลักษณะความแตกต่างพร้อมแนวทางการวินิจฉัยชนิด พืชอาหาร และเขตการแพร่กระจาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงจัดทำรายชื่อชนิดแมลงศัตรูมันสำปะหลัง รองรับปัญหาด้านการนำเข้าส่งออกพืชในอนาคต ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ในแปลงปลูกมันสำปะหลังทั่วทุกภาคของประเทศไทย นำตัวอย่างที่สำรวจได้มาจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการศึกษาครั้งนี้สามารถจำแนกได้เป็นแมลงหวี่ขาวใยเกลียว (Spiralling Whitefly) Aleurodicus dispersus Russell ตัวอย่างแมลงศัตรูทั้งหมดนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร