คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, พจนา ตระกูลสุขรัตน์, พีระวรรณ พัฒนวิภาส และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บรวบรวมตัวอยางโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนระหว่าง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 แยกเชื้อบริสุทธิ์ แล้วนำมาเลี้ยงบนอาหารวุ้นมันฝรั่งที่ผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อรา Phytophthora palmivora ต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา metalaxyl ได้รา P. palmivora จากจังหวัดจันทบุรี 3 ไอโซเลท และจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ไอโซเลท รวม 5 ไอโซเลท ราทุกไอโซเลทมีแบบคู่ผสมเป็น A1 สารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้น 10 และ 100 ppm. ไม่สามารถควบคุมการเจริญเส้นใยของราไอโซเลท 54 Du CB 6 S และ 54 Du NST 8 S ได้ ราทุกไอโซเลทสร้างสปอร์แรนเจีย และคลามายโดสปอร์ลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ไม่พบการสร้างสปอร์แรนเจียที่ความเข้มข้น 10,000 ppm.