คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
วิลาสลักษณ์ ว่องไว