คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่อย่างมีคุณภาพ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่อย่างมีคุณภาพ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
พิชาภพ เกตุทอง