คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง และสารสกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง และสารสกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล และรัตนา นชะพงษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในหน่อไม้ ฝรั่งที่แปลงหน่ อไม้ฝรั่งของเกษตรกรที่ อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีพ่ นสาร etofenprox อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่ นสาร fipronil อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่ นสาร imidacloprid 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่ น dinotefuran อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร buprofezin อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่ นสาร acetamiprid อัตรา 5 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่ นสาร spinosad 12%SC (Success 120 SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่ พ่นสารทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่ นสาร spinosad 12%SC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่ นสาร fipronil 5%SC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในหน่ อไม้ฝรั่ง