คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรค
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรค
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Cladosporium จากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล ตรัง สุโขทัย เลย เพชรบูรณ์ สระบุรี และขอนแก่น ได้ตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อรา Cladosporium โดยตัวอย่างพืชที่แสดงอาการไหม้โดยมีเชื้อรา Cladosporium เป็นเชื้อราสาเหตุคือ ไฮเดรนเยียและช่อดอกมะม่วง และเมื่อจำแนกพบว่าเชื้อรา Cladosporium ที่แยกได้คือ เชื้อรา Cladosporium cladosporioides