คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาวัสดุพรางแสงและวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาวัสดุพรางแสงและวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ
วิภาดา แสงสร้อย, ประนอม ใจอ้าย, มณทิรา ภูติวรนาถ, สุทธินี  เจริญคิด,พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย,รณรงค์  คนชม และสากล  มีสุข
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

          ศึกษาวัสดุพรางแสงและวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ ณ โรงเรือนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2557 ใช้เฟินตัดใบ 3 ชนิด ได้แก่ เฟินหนัง เฟินใบมะขาม และเฟินข้าหลวง ปลูกโดยใช้วัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ ขี้กบ และใบไม้ผุ และปลูกด้วยการพรางแสง 2 ระดับ ได้แก่ การพรางแสง 70% และ 80%  พบว่าการศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ  สำหรับเฟินหนังที่ปลูกโดยใช้วัสดุกาบมะพร้าวสับและใบไม้ผุ มีการเจริญเติบโตโดยรวมด้านความสูง ความกว้างของใบ และความยาวของใบมากกว่าการปลูกด้วยวัสดุขี้กบ ด้านผลผลิตการใช้วัสดุกาบมะพร้าวสับให้ผลผลิตจำนวนใบหลังจากอายุ 1 ปี ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนเฟินใบมะขาม การปลูกโดยใช้วัสดุกาบมะพร้าวสับ มีการเจริญเติบโตโดยรวมด้านความสูง ความกว้างของใบและผลผลิตจำนวนใบมากที่สุด ส่วนความยาวใบไม่มีความแตกต่างกัน และเฟินข้าหลวงที่ปลูกโดยใช้วัสดุขี้กบและใบไม้ผุมีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากกว่าวัสดุกาบมะพร้าวสับ ส่วนด้านความกว้างของใบ ความยาวของใบ และผลผลิตโดยรวมเมื่อปลูกด้วยวัสดุทั้งสามชนิดไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับการพรางแสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ เฟินหนังที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสง 70% และ 80% มีการเจริญเติบโตโดยรวมด้านความสูงและความกว้างของใบไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลผลิตไม่แตกต่างกัน สำหรับเฟินใบมะขามการปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสง 70% และ 80% การเจริญเติบโตโดยรวมด้านความสูง ความกว้างของใบ ความยาวของใบ และผลผลิตโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฟินข้าหลวงอายุ 9 เดือน และ 15 เดือน ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสง 80% มีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากกว่าพรางแสง 70% ด้านความกว้างของใบ ความยาวของใบ และด้านผลผลิตส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ในการผลิตเฟินตัดใบเชิงการค้า หากใช้ระดับพรางแสง 70% จะช่วยลดต้นทุนในการสร้างโรงเรือน เนื่องจากตาข่ายพลาสติกพรางแสงระดับ 70% มีราคาถูกกว่า 80% สำหรับวัสดุปลูก แม้ว่ากาบมะพร้าวสับทำให้เฟินเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่ราคาค่อนข้างสูง การใช้กาบมะพร้าวสับผสมใบไม้ผุจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดลดต้นทุนลงได้มาก