คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทยในระบบการปลูกแบบสารละลาย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทยในระบบการปลูกแบบสารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
เพทาย กาญจนเกษร, อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด, สุภัค  แสงทวี, ศิริจันทร์  อินทร์น้อย, กุลวดี  ฐานกาญจน์ และรพีพร  ศรีสถิต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทยในระบบการปลูกแบบสารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ดำเนินการทดลองในโรงเรือนสำหรับปลูกพืชในระบบสารละลายธาตุอาหารพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม โดยใช้สารละลายธาตุอาหารที่แตกต่างกัน 2 สูตร ได้แก่ สูตร Allen Cooper และสูตร KMITL3วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized  Design (CRD) จำนวน 8 ซ้ำ จากผลการทดลองพบว่า การปลูกผักชีไทยในระบบสารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL3 และสารละลายธาตุอาหารสูตร Allen Cooper นั้น ให้ผลผลิตรวมต่อโรงเรือนและลักษณะทางการเกษตรต่างๆ ได้แก่ จำนวนกิ่งใบ และความสูงลำต้น ใกล้เคียงกันนอกจากนี้ยังพบว่า ควรเพาะต้นกล้าผักชีไทยในวัสดุปลูก (พีทมอส) ให้มีการงอกและเจริญเติบโตจนมีใบจริง 1 - 2 ใบ ก่อน แล้วจึงทำการย้ายต้นกล้าดังกล่าวไปปลูกในระบบต่อไปก็จะทำให้อัตราการรอดตายของต้นผักชีไทยสูงมากขึ้น