คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่
ธีรศักดิ์ โกเมฆ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดลิ้นจี่ขนาดเล็กให้สามารถใช้ในการคว้านลิ้นจี่ทดแทนแรงงานคนได้ เครื่องต้นแบบมี 2 ชนิด แบบใช้แรงคนกด และแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ซึ่งตัวเครื่องทั้ง 2 แบบ ติดตั้งหัวคว้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 21.5 มิลลิเมตร รูคว้าน 3 ขนาด คือ 14 15 และ 16 มิลลิเมตร พร้อมแกนขนาด 3 มิลลิเมตร สำหรับปักและดึงเมล็ดออกมา ทำการทดสอบกับลิ้นจี่จำนวน 3 พันธุ์ การทดลองละ 10 กิโลกรัม จำนวน 3 ซ้ำ ผลการทดสอบพบว่า การคว้านโดยใช้แรงงานคนของลิ้นจี่พันธุ์กิมเจง ฮงฮวย และจักรพรรดิ มีความสมารถในการทำงานเฉลี่ย 13.72 14.28 และ 17.63 กิโลกรับต่อชั่วโมง ตามลำดับ และมีอัตราการสูญเสียเท่ากับ 6.93 6.16 และ 5.89 % ตามลำดับ ในขณะที่เครื่องคว้านลิ้นจี่แบบใช้แรงคนกด มีความสามารถในการทำงานเฉลี่ย 21.25 27.25 และ 30.74 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ มีอัตราการสูญเสียเฉลี่ย 14.55 11.15 และ 8.51% ตามลำดับ และเครื่องคว้านแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง มีความสามารถในการทำงาน เฉลี่ย 20.79 31.42 และ 42.65 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราการสูญเสียเฉลี่ย 14.17 12.30 และ 7.36 ตามลำดับ ซึ่งเครื่องทั้ง 2 แบบสามารถนำไปทำงานทดแทนแรงงานคนระดับที่มีความชำนาญได้