คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 4
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 4
อารดา มาสริ, สุมนา งามผ่องใส, ปวีณา ไชยวรรณ์, เชาวนาถ พฤทธิเทพ, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง, พัชราพร หนูวิสัย, ชูชาติ บุญศักดิ์, อัจฉรา จอมสง่าวงศ์, วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว, รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์, เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง, นัฐภัทร คำหล้า, สุมนา จำปา, อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ, ฉลอง เกิดศรี และวรรษมน มงคล
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร, ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์, ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

          ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 4 คัดได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างถั่วเขียวผิวดำสายพันธุ์ PI 220306 กับสายพันธุ์ BC 48 คัดเลือกพันธุ์ และประเมินผลผลิต ตามขั้นตอนปรับปรุงพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัย และแปลงเกษตรกร ระหว่างปี 2538 - 2553 โดยมีวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต และเหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก พบว่าถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 4 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ที่ให้ผลผลิต 228 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 24 น้ำหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 57.4 กรัม สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ที่ให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 52.3 กรัม ร้อยละ 10 เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอกโดยให้น้ำหนักสดถั่วงอก 6,075 กรัม สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 80 และพิษณุโลก 2 มีอัตราการเพาะถั่วงอก 1 : 6 สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 80 และพิษณุโลก 2 ถั่วงอกที่ได้มีรสชาติหวาน และมีความกรอบ ต้านทานสูงต่อโรคแอนแทรคโนส ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม การประเมินการยอมรับโดยเกษตรกร ผู้ปลูกถั่วเขียวผิวดำในจังหวัด เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรชอบและให้การยอมรับทุกรายที่ทำการสัมภาษณ์