คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล นำเข้า ส่งออก และนำผ่านพืชอนุรักษ์
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล นำเข้า ส่งออก และนำผ่านพืชอนุรักษ์ โดยการออกหนังสืออนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window
ดวงเดือน ศรีโพทา, สุมาลี ทองดอนแอ, รักชณา สารภิรม, อนันต์ อักษรศรี, พรเทพ ท้วมสมบุญ, ยอดหญิง สอนสุภาพ และปวีณา ทะรักษา
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืชอนุรักษ์โดยการออกหนังสืออนุญาตและขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ากระบวนการออกหนังสืออนุญาตยังมีความล่าช้าทำให้ผู้รับบริการมีระยะเวลาในการรอคอยนาน และการออกหนังสืออนุญาตผิดพลาดซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้า อีกทั้งทำให้ประเทศคู่ค้าไม่เชื่อมั่นระบบการออกหนังสืออนุญาตของประเทศไทย สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานบริการของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ NSW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการค้าพืชอนุรักษ์ จากผลการดำเนินงานทำให้ได้ระบบการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์และระบบการออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ขอรับบริการและเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบได้ตลอดเวลาตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ลดขั้นตอน ระยะเวลา และข้อผิดพลาดในกระบวนงานออกหนังสืออนุญาต ทั้งในส่วนของผู้รับบริการและพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ได้ดำเนินออกประกาศกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้การขอหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์และการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเวบไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดฝึกอบรม นอกจากนี้ได้มีการพัฒนามาตรฐานข้อมูลในระบบโดยการกำหนดพิกัดศุลกากรให้กับพืชอนุรักษ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW และผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 92.38