คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน
ช่อทิพย์ ศัลยพงษ์, นพรัตน์ บัวหอม, พรพิมล ชื่นชม, วีระยุทธ บุญรอด, ปิยฉัตร อัครานุชาต, ศุกรรัตน์ จินดาพล, ศศิธร เค้าเวียงจันทร์, ยิ่งลักษณ์ ทองอินทร์, ธีรนันท์ แซ่ลี้, พิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง, ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน, สันติสุข ภูมิเงิน, รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์, สมพล ช่างบุ, ลำพูน กะตะโท, ภูษณิศา ธานี, วิรัชนีย์ โยธาราษฏร์, มนตรี ธนรส, นภัส ปาเวียง, กวีวัฒน์ จาวสุวรรณวงษ์, ทรรศน์สรัล รัตนทัศนีย, อุมาภรณ์ สุจริตทวีสุข, ฐิติภา ทรัพย์ปรีชา, ราเมธ แซ่เหลา, วีรยุทธ สุทธิรักษ์, พิทยาภรณ์ ตันติยากร, วรัญญา ปานเกตุ, รังสิมา เก่งการพานิช, เกรียงไกร สุภโตษะ, ปรียานุช ทิพยะวัฒน์ และธีระ รัตนพันธุ์
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

          กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวต่างชาติที่ส่งออกข้าวมาจีน โดยบังคับใช้กับประเทศคู่ค้า จำนวน 12 ประเทศ รวมถึงไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2558 – 2560 กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตและแปรรูปข้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชกักกันสำหรับการส่งออกข้าวไปจีน และจัดส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจประเมิน (pre - audit) เพื่อคัดเลือกผู้ผลิตฯ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่จีนกำหนด และเสนอได้รายชื่อผู้ผลิตฯ ดังกล่าว จำนวน 134 ราย ให้กับ AQSIQ พิจารณาในเดือนมีนาคม 2559 โดยระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 AQSIQ ได้จัดส่งคณะผู้แทน จำนวน 9 คน (แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย) เดินทางมาตรวจประเมินผู้ผลิตฯ ที่เคยมีประวัติการส่งออกข้าวไปจีน จำนวน 60 รายแรกที่ไทย ในการนี้ มีผู้ผลิตฯ ที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก AQSIQ จำนวน 49 ราย ทั้งนี้ AQSIQ ได้กำหนดระยะเวลาผ่อนผันจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ส่งออกข้าวไปจีนทุกราย ต้องส่งออกข้าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตฯ จำนวน 49 ราย ดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการส่งออกข้าวไปจีน สคว. และ กมพ. ได้เร่งทำการตรวจประเมินผู้ผลิตฯ รายที่เหลือและที่ยื่นสมัครใหม่ โดยได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตฯ ที่มีคุณสมบัติ ชุดที่ 2 จำนวน 52 ราย ให้กับ AQSIQ เพื่อพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และผลักดันให้ AQSIQ จัดส่ง คณะผู้แทนเดินทางมาตรวจประเมินก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ AQSIQ เกี่ยวกับการตรวจประเมินครั้งต่อไปที่ไทย