คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบบแยกถังปุ๋ยสำหรับอ้อย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบบแยกถังปุ๋ยสำหรับอ้อย
ขนิษฐ์ หว่านณรงค์, อัคคพล เสนาณรงค์, เวียง อากรชี, สราวุฒิ ปานทน, ธนพงค์ แสนจุ้ม, วีระ สุขประเสริฐ, อุทัย ธานี และอาธร พรบุญ

วิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบแยกถังปุ๋ยสำหรับอ้อย
ขนิษฐ์ หว่านณรงค์, อัคคพล เสนาณรงค์, เวียง อากรชี, สราวุฒิ ปานทน, ธนพงค์ แสนจุ้ม, วีระ สุขประเสริฐ, อุทัย ธานี และอาธร พรบุญ

          กรมวิชาการเกษตร ได้ออกคำแนะนำการใส่ปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันมากถึง 144 สูตร และมีอัตราใส่กว้างตั้งแต่ 3 - 142 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเผยแพร่ให้เกษตรกรปฏิบัติตามได้ยาก เนื่องจากมีความยุ่งยากในการชั่งและผสมปุ๋ย ดังนั้นสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้พัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบแยกถังปุ๋ยติดรถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า โดยผู้ใช้สามารถเลือกสวิตซ์ตามค่าตามผลวิเคราะห์ดิน เครื่องใส่ปุ๋ยจะคำนวณสูตรปุ๋ยและอัตราที่ต้องใช้ให้เองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีชุดสมองกลควบคุมลูกหยอดที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบสเตปปิ้ง ซึ่งทำงานสัมพันธ์กับความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่วัดได้จากล้อที่ติดเซนเซอร์วัดความเร็ว และสัมพันธ์กับสมการความเร็วมอเตอร์กับอัตราการใส่ปุ๋ยที่สอบเทียบไว้ จากการทดสอบในแปลงอ้อยพบว่า ความสามารถการทำงานเฉลี่ย 3.02 ไร่/ชั่วโมง ที่ความเร็วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์เฉลี่ย 0.8 m/s ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย 93.06% ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 0.45 ลิตร/ไร่