คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การป้องกันกำจัดเชื้อรา Peronosclerospora sorghi สาเหตุโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวาน
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การป้องกันกำจัดเชื้อรา Peronosclerospora sorghi สาเหตุโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวานในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่สำคัญ
พีระวรรณ พัฒนวิภาส, เชาวนาถ พฤทธิเทพ และศิวิไล ลาภบรรจบ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

          การศึกษาการป้องกันกำจัดเชื้อรา Peronosclerospora sorghi สาเหตุโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวานในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่สำคัญ ในปี 2560 ดำเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน ประเมินการเกิดโรค ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีคลุก
เมล็ดข้าวโพดด้วยสาร dimethomorph 50% WP อัตรา 20 กรัม/เมล็ด 1 กก. กรรมวิธีคลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยสาร dimethomorph 50% WP อัตรา 20 กรัม/เมล็ด 1 กก. และพ่น อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นด้วยสาร dimethomorph 50% WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ไม่แตกต่างทางสถิติโดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 2.39, 3.00 และ 1.51 ตามลำดับ แต่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 47.46