คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV กับหนอนกระทู้หอมในองุ่น
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV กับหนอนกระทู้หอมในองุ่น
สราญจิต ไกรฤกษ์, บุษบง มนัสมั่นคง และเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในองุ่น ทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กรกฎาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ได้แก่ การใช้เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล.; สารฆ่าแมลง chlofenapyr 10% SC อัตรา 30 มล.; สารฆ่าแมลง chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล.; ไวรัส NPV อัตรา 20 มล.+chlofenapyr 10% SC อัตรา 30 มล. และไวรัส NPV อัตรา 20 มล. + chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล. ทุกกรรมวิธีใช้อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารฆ่าแมลง การทดสอบพบว่า การใช้เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล.+สาร chlofenapyr 10% SC อัตรา 30 มล. /น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้หอมในองุ่นได้ดี แต่ไม่แตกต่างจากการใช้กรรมวิธี การใช้สาร chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตรและ และการใช้เชื้อไวรัส NPV อัตรา 20 มล.+สาร chlofenapyr 10% SC อัตรา 40 มล. /น้ำ 20 ลิตร