คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของกาแฟอะราบิกาในประเทศไทย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของกาแฟอะราบิกาในประเทศไทย
ารทิพย ภาสบุตร, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ และฉัตรนภา ข่มอาวุธ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน

          จากการเก็บตัวอย่างผลและกิ่งของกาแฟอะราบิกาโรคแอนแทรคโนส ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 พื้นที่ดอยวาวี จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตัวอย่างผลและกิ่งกาแฟที่แสดงอาการโรคแอนแทรคโนส จำนวน 10 ตัวอย่าง แยกเชื้อได้ 10 ไอโซเลท ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานของราที่แยกได้ 8 ไอโซเลท จำแนกเบื้องต้นได้เป็นรา Colletotrichum gloeosporioides ส่วนอีก 2 ไอโซเลทกำลังดำเนินการจำแนกชนิด (species)