คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจัดการวัชพืชในสวนกาแฟอาราบิก้า
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การจัดการวัชพืชในสวนกาแฟอาราบิก้า
จรัญญา ปิ่นสุภา, ปรัชญา เอกฐิน และวิไล อินทรเจริญสุข
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาการจัดการวัชพืชในสวนกาแฟอาราบิก้า โดยทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก และประเภทหลังพ่นวัชพืชงอก เพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดี ไม่กระทบต่อผลผลิต และไม่ตกค้างในดินและน้ำที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อย 1.ทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก 2.ทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก ทั้งสองการทดลองดำเนินการทดลองในเรือนทดลองกลุ่มวิจัยวัชพืช ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2560 เพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อต้นกาแฟ หรือเป็นพิษเล็กน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต เพื่อนำไปทดสอบในสภาพไร่ ผลการทดลองพบว่า การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช acetochlor, pendimethalin, s-metolachlor, oxyfluorfen และ alachlor อัตรา 250, 264, 192, 24, และ 384 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ ไม่เป็นพิษต่อต้นกาแฟ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ ส่วนสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก ได้แก่ quizalofop-tefuryl, fluazifop-p-butyl, clethodim, fenoxaprop-p-ethyl, propaquizafop, haloxyfop glufosinate อัตรา 20, 30, 45, 22.08, 25.92 และ 105 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ ไม่เป็นพิษต่อต้นกาแฟ และไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตต่อต้นกาแฟ และการทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอกแบบผสม (tank-mixes) พบว่าสารกำจัดวัชพืช fluazifop-p-butyl + fomesafen อัตรา 30 + 50 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ fluazifop-p-butyl + oxyfluorfen อัตรา 30 + 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่, clethodim+fomesafen อัตรา 45 + 50 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ clethodim + oxyfluorfen อัตรา 45 + 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ fenoxaprop-p-ethyl + fomesafen อัตรา 22.08 + 50 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ fenoxaprop-p-ethyl+oxyfluorfen อัตรา 22.08 + 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ propaquizafop + fomesafen อัตรา 12 + 50 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ propaquizafop + oxyfluorfen อัตรา12 + 24 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ เป็นพิษต่อต้นกาแฟที่ระยะ 7 วัน หลังพ่นสาร หลังจากนั้นไม่พบอาการความเป็นพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อการการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการให้น้ำหนักสด สารกำจัดวัชพืชดังกล่าวจึงสามารถนำไปทดสอบในสภาพแปลงต่อไป