คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ชนิดและฤดูกาลระบาดของแมลงศัตรูมะคาเดเมีย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ชนิดและฤดูกาลระบาดของแมลงศัตรูมะคาเดเมีย
บุษบง มนัสมั่นคง, สุนัดดา เชาวลิต, สุเมธ พากเพียร และฉัตร์นภา ข่มอาวุธ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน

          การศึกษาชนิดและฤดูกาลระบาดของแมลงศัตรูมะคาเดเมีย ดำเนินการในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และตาก ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จากการสำรวจ เก็บตัวอย่างและจำแนกชนิดแมลงที่พบเข้าทำลายในแปลงมะคาเดเมีย พบเพลี้ยอ่อน ลงทำลายในระยะดอกตูม โดยพบสูงสุด จำนวน 884 ตัวต่อ 20 ต้น และพบเพลี้ยไฟสูงสุดในช่วงดอกบาน จำนวน 1,066 ตัวต่อ 20 ต้น โดยพบเพลี้ยไฟ 4 ชนิด คือ เพลี้ยไฟหลากสี Thrips coloratus Schmutz เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood เพลี้ยไฟมะละกอ Thrips parvispinus Karny เพลี้ยไฟดอกถั่ว Megalurothrips usitatus Bagnall ส่วนในช่วงพัฒนาผล พบเพลี้ยไฟสูงสุดในช่วงเริ่มติดผล จำนวน 205 ตัวต่อ 20 ต้น นอกจากนี้ พบเพลี้ยแป้ง 1 ชนิด คือ Planococcus minor (Maskell) ซึ่งพบร่วมกับมด 1 ชนิด คือ Dolichoderus thoracicus (Smith), เพลี้ยหอยเกล็ด ในวงศ์ Diaspididae คือ Pinnaspis buxi (Bouché) และหนอนเจาะผล Deudoric epijarbas Moore โดยพบเพียงเล็กน้อย ระยะแตกยอดอ่อนพบแมลงปากดูด 2 ชนิด ยังไม่จำแนกชนิด โดยพบสูงสุด จำนวน 207 ตัวต่อ 20 ต้น