คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวกาโดสดนำเข้าจากรัฐอิสราเอล
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวกาโดสดนำเข้าจากรัฐอิสราเอล

วรัญญา มาลี, ชวลิต จิตนันท์, ชนินทร ดวงสอาด, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล และเกศสุดา สนศิริ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวกาโดสดนำเข้าจากรัฐอิสราเอล ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและแนวทางการกำหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชสำหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชในการนำเข้าผลอะโวกาโดสดจากรัฐอิสราเอล โดยดาเนินการตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM No. 2 Framework for pest risk analysis) และฉบับที่ 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับศัตรูพืชกักกัน (ISPM No.11 Pest risk analysis for quarantine pest) ผลการศึกษาได้ข้อมูลทั่วไปของอะโวกาโดที่ปลูกในรัฐอิสราเอล การส่งออก การรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก ข้อมูลศัตรูพืช (ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะการทำลาย และพืชอาศัย) ที่มีรายงานว่าเป็นศัตรูอะโวกาโดและพบในรัฐอิสราเอลมีจำนวน 29 ชนิด ได้แก่ แมลง 15 ชนิด ไร 1 ชนิด และเชื้อราสาเหตุโรคพืช 13 ชนิด ผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนการจัดประเภทศัตรูพืชกับแมลง 15 ชนิด และไร 1 ชนิด พบว่าศัตรูพืชที่มีโอกาสติดมากับผลอะโวกาโดสดนำเข้าจากรัฐอิสราเอลที่ไม่มีในประเทศไทยและมีศักยภาพในการเข้ามา ตั้งรกราก และแพร่กระจายในประเทศไทยได้ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata หนอนเจาะผล Thaumatotibia leucotreta และเพลี้ยหอย Hemiberlesia lataniae สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อราสาเหตุโรคพืชจะดำเนินการในปีต่อไป