คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae)
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae)
อทิติยา แก้วประดิษฐ์, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และรจนา ไวยเจริญ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนตัวห้ำ C. exiguus ทำการทดสอบความเป็นพิษของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนตัวห้ำ โดยวิธีสเปรย์โดนตัวและวิธี dry-film แต่ละการทดลองวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ จำนวน 15 กรรมวิธี จากการทดลองผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อมวนตัวห้ำ โดยวิธีสเปรย์โดนตัวและวิธี dry-film พบว่า สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช และสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช ที่ใช้ทดสอบทุกชนิดในการทดลองนี้มีความปลอดภัยต่อระยะไข่ ระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ส่วนสารป้องกันกำจัดแมลงที่มีพิษรุนแรงที่สุดต่อมวนตัวห้ำ คือ thiamethoxam/lambda-cyhalothrin และ thiamethoxam