คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ Mass Rearing of Amblyseius spp. Control Thrips
อทิติยา แก้วประดิษฐ์, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และรจนา ไวยเจริญ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำ A. californicus ในการกินเพลี้ยไฟ 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก S. dorsalis เพลี้ยไฟถั่ว C. phaseoli และเพลี้ยไฟฝ้าย T. palmi พบว่าตลอดอายุขัยของไรตัวห้ำ A. californicus สามารถกินเพลี้ยไฟ 3 ชนิดได้เท่ากับ 24.15±23.2 21.10±1.86 และ 24.15±2.62 ตัวตามลำดับ ไรตัวห้ำ A. californicus กินเพลี้ยไฟพริกและเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากกว่าเพลี้ยไฟถั่วซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำ A. swirskii พบว่าตลอดอายุขัยของไรตัวห้ำ A. swirskii กินเพลี้ยไฟ 3 ชนิดได้เท่ากับ 60.80±4.16 58.40±4.81 66.50±5.54 ตัว ตามลำดับ ซึ่งไรตัวห้ำ A. swirskii กินเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากที่สุดซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับเพลี้ยไฟอีกสองชนิด