คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารสูตร
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารสูตรต่างๆ
นันทนัช พินศรี, สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, อิศเรส เทียนทัด และภัทรพร สรรพนุเคราะห์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วยอาหารสูตรต่างๆ จากอาหารทั้งหมด 20 ชนิดที่ได้ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อ B. thuringiensis แล้ว 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการตรวจนับโคโลนีและตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่น พบว่า มีอาหาร 7 ชนิด ที่คาดว่าสามารถเลี้ยงเชื้อ B. thuringiensis ได้ คือ 1. น้ำเต้าหู้ + น้ำผึ้ง + เกลือ + ครีมเทียม 2. นมถั่วเหลือง + นมวัว + นมข้น + อาหารแมว + ผงฟู + ปุ๋ย + เกลือ 3. นมถั่วเหลือง + นมผง + แป้งมัน + เกลือ + ผงฟู + ปุ๋ย 4. นมถั่วเหลือง + นมจืด + กล้วยหอม + น้ำมะพร้าว + เกลือ + ผงฟู + ปุ๋ย 5.ซุปก้อนสูตรไก่ + ธาตุอาหารเสริม 6.ซุปก้อนสูตรหมู + ธาตุอาหารเสริม 7. ซุปก้อนสูตรเนื้อ + ธาตุอาหารเสริม มี Total cell count เฉลี่ยระหว่าง 3.86x10(7)- 3.89x10(7), 2.5x10(5)-4.63x10(7), 1.15x10(6)-2.12x10(7), 1.4x10(6)-1.68x10(6), 2.11x10(8)-3.15x10(8), 2.00x10(8)-1.22x10(8), 3.01x10(8)-3.61x10(8) cfu/ml ตามลำดับ ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ และขั้นตอนต่อไปนำเชื้อ B. thuringiensis ที่ผลิตได้ทั้ง 7 สูตรอาหารมาทำการทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนผีเสื้อวัยที่ 2 ในห้องปฏิบัติการต่อไป