คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead)
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) ควบคุมแมลงวันผลไม้
ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์, พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์, กาญจนา ไวยเจริญ, กรกต ดำรักษ์ และสัญญาณี ศรีคชา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเก็บรวบรวมผักและผลไม้ที่มีการทำลายของแมลงวันผลไม้จากแปลงปลูกผักและผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ชลบุรี และกรุงเทพฯ พบแมลงวันผลไม้ B. dorsalis B. correcta และ B. latifrons แต่แตนเบียน D. longicaudata พบในธรรมชาติปริมาณน้อย โดยเมื่อนำแตนเบียน D. longicaudata มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการมีเปอร์เซ็นต์การเบียนต่ำ ทำให้ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณมากได้และกำลังดำเนินการเก็บแตนเบียน D. longicaudata จากในธรรมชาติจากแปลงอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณมากสำหรับในการศึกษาแมลงอาศัยที่เหมาะสมของแตนเบียน D. longicaudata ต่อไป