คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริกที่ทำลายกุหลาบพวงในแหล่งปลูกภาคกลาง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ที่ทำลายกุหลาบพวงในแหล่งปลูกภาคกลาง
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และธีราทัย บุญญะประภา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทราบข้อมูลความต้านทานของเพลี้ยไฟพริกในกุหลาบต่อสารฆ่าแมลงจะช่วยในการเลือกชนิดสารฆ่าแมลงหรือกลุ่มสารฆ่าแมลงที่เหมาะสม เพื่อที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนวัตถุประสงค์ของงานทดลองนี้ก็เพื่อทราบความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ในเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ที่ทำลายกุหลาบพวงที่ปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทำการทดลองโดยให้เพลี้ยไฟดูดกินใบอ่อนและกลีบดอกกุหลาบที่ถูกชุบด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ที่อัตราแนะนำและที่อัตราความเข้มข้น 2 เท่าของอัตราแนะนำ ผลการทดลองพบว่า ในเพลี้ยไฟพริกที่ทำลายกุหลาบจาก อ. เมืองนครปฐม จ.นครปฐม สารฆ่าแมลงที่เพลี้ยไฟมีความต้านทานสูงมาก คือ สาร imidacloprid, carbosulfan, tolfenpyrad และ lambda cyhalothrin สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงในเพลี้ยไฟพริกที่ทำลายกุหลาบจาก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และสามารถใช้ในแผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนได้คือ สาร emamectin benzoate, spinetoram และ fipronil ส่วนในเพลี้ยไฟพริกที่ทำลายกุหลาบจาก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม สารฆ่าแมลงที่เพลี้ยไฟมีความต้านทานสูงมาก คือ สาร imidacloprid, abamectin, tolfenpyrad และ lambda cyhalothrin สารฆ่าแมลงที่มีความเป็นพิษสูงในเพลี้ยไฟพริกที่ทำลายกุหลาบจาก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และสามารถใช้ในแผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนได้ คือ สาร spinetoram