คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม
ธิติยา สารพัฒน์, ไตรเดช ข่ายทอง, ธารทิพย ภาสบุตร และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม เพื่อให้ได้เชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) โดยการแยกเชื้อจากตัวอย่างดินและพืช 4 วิธี คือ การแยกเชื้อราจากกลุ่มไข่ ไข่ เต็มวัยเพศเมียและตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม โดยการแยกเชื้อราจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม และการแยกจากกลุ่มไข่โดยตรงนั้นสามารถแยกเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปมได้ดี โดยแยกได้ถึง 61 ไอโซเลท จากทั้งหมด 65 ไอโซเลท ต้องดำเนินการวิจัยต่อเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม