คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini (Diptera: Tephritidae)
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini (Diptera: Tephritidae) ร่วมกับการใช้เทคนิค Morphometric ในตัวเต็มวัย
ยุวรินทร์ บุญทบ, ชมัยพร บัวมาศ, เกศสุดา สนสิริ, จอมสุรางค์ ดวงธิสาร และสิทธิสิโรดม แก้วสวัสดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจากพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคเหนือ รวมทั้งเก็บตัวอ่อนจากพืชอาหารชนิดต่างๆ เช่น บวบ เมลอน พริก ฝรั่ง และมะม่วง และนำตัวอ่อนแมลงวันผลไม้จากพืชอาหารชนิดต่างๆ มาเลี้ยงจนได้ตัวหนอนในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ตัวหนอนเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนที่จะเข้าดักแด้ ซึ่งจัดเป็นระยะที่ตัวหนอนมีความสมบูรณ์ที่สุด ศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานของตัวอ่อนจากแมลงวันผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ Zeugodacus cucurbitae (Coquillett), Z. tau (Walker), Bactrocera correcta (Bezzi), B. latifrons (Hendel), B. carambolae Drew & Hancock และ B. dorsalis complex ทั้งหมดจำนวน 158 ตัวอย่าง ถ่ายภาพ วัดขนาด และทำสไลด์ถาวรส่วนที่มีลักษณะสำคัญ เช่น ปาก (mouth hook; cephalofaryngeal) รูหายใจด้านข้าง (anterior spiracle) และด้านท้าย (posterior spiracle) จากตัวอ่อน และทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาที่สำคัญจากสไลด์ถาวร พร้อมทั้งวาดภาพประกอบลักษณะทางอนุกรมวิธาน และจัดทำแนวทางวินิจฉัยชนิดตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ Dacini