คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ความหลากชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนูหริ่งสกุล Mus (Rodentia: Muridae: Murina
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ความหลากชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนูหริ่งสกุล Mus (Rodentia: Muridae: Murinae) ที่พบในประเทศไทย
วิชาญ วรรธนะไกวัล, ปราสาททอง พรหมเกิด, สมเกียรติ กล้าแข็ง และทรงทัพ แก้วตา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาความหลากชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนูหริ่งสกุล Mus (Rodentia:Muridae: Murinae) ที่พบในประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ได้ตัวอย่างหนูหริ่งศัตรูพืช จากการใช้กรงดักชนิดจับเป็นจำนวน 60 ตัวอย่าง จาก 5 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย พบว่าหนูหริ่งนาหางสั้น (Mus cervicolor) มีน้ำหนักและขนาดลำตัวโดยเฉลี่ยใหญ่กว่าหนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli) แต่มีความยาวของหางที่สั้นกว่า ในขณะที่การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ จำนวน 2 คู่ ได้แก่ บริเวณยีนไซโตโครม บี และบริเวณ ยีนไซโตโครม ซี ออกซิเดส ในไมโตคอนเดรียล ดีเอ็นเอ พบว่าหนูหริ่งนาหางยาว ให้แถบดีเอ็นเอขนาด 1,000 คู่เบส และ 800 คู่เบส ส่วนหนูหริ่งนาหางสั้นให้แถบดีเอ็นเอขนาด 1,200 คู่เบส และ 700 คู่เบส ตามลำดับ

          การศึกษาครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้น ยังต้องทำการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกะโหลก และลักษณะทางพันธุกรรมต่อไป