คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ลักษณะอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis พบลักษณะอาการด่างเหลืองหรือใบซีด (chlorosis) เป็นวงแหวน (ring spot) และใบจุด (local lesion) ในสวนกล้วยไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างดังกล่าวมาทำการศึกษาบนพืชทดสอบ โดยปลูกเชื้อด้วยวิธี mechanical พบว่าในยาสูบ (Nicotiana benthamiana) เกิดลักษณะอาการจุดแผลสีเหลือง (chlorotic spot) บนใบที่ปลูกเชื้อและต่อมาเนื้อเยื่อเป็นจุดเหลืองและตาย ส่วนมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum), โทงเทง (Physalis minima), ถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) และคีโนโปเดียม (Chenopodium quinoa) พบแผลขยายเป็นวงสีเหลืองบนใบและเกิดอาการจุดตายบนใบภายหลังปลูกเชื้อได้ประมาณ 15 - 20 วัน และเมื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus (CaCV) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยเทคนิค Brandes’ dip ผลปรากฏว่าไม่พบอนุภาคของเชื้อไวรัส และนอกจากนั้นได้ดำเนินการสกัด RNA จากตัวอย่างใบกล้วยไม้ Phalaenopsis ที่แสดงอาการ รวมทั้งทำการออกแบบและวิเคราะห์ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล และวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนต่อไป