คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การดำเนินงานในปี 2560 ได้เตรียมตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สอง เพื่อใช้ในการเลี้ยงแบคทีเรีย P. penetrans แบคทีเรียปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นไอโซเลตที่รวบรวมได้จากพื้นที่ปลูกพืชในประเทศไทย ได้แก่ มันฝรั่ง จ. ตาก 2 ไอโซเลต พริก จ.ขอนแก่น 1 ไอโซเลต มันขี้หนู จ.สุราษฎร์ธานี 7 ไอโซเลต พริกไทย จ.จันทบุรี 2 ไอโซเลต และโหระพา จ.สกลนคร 1 ไอโซเลต รวม 13 ไอโซเลต นำตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สอง มาให้สปอร์ของแบคทีเรียไอโซเลตต่างๆ เกาะผนังลำตัว จากนั้นนำไปเลี้ยงในรากมะเขือเทศ เพื่อให้ไส้เดือนฝอยรากปมเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย แยกไส้เดือนฝอยตัวเต็มวัยเพศเมียออกจากรากมะเขือเทศ นำไปแยกสปอร์ของแบคทีเรียออกจากตัวไส้เดือนฝอย และสกัดดีเอ็นเอเพื่อนำไปใช้ใช้ในการทดลองปี 2561