คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การทวนสอบแนวทางการจำแนกชนิดตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สองด้วยวิธีอณูชีววิทยา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การทวนสอบแนวทางการจำแนกชนิดตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สองด้วยวิธีอณูชีววิทยากับไส้เดือนฝอยรากปมในประเทศไทย
ไตรเดช ข่ายทอง, วีรกรณ์ แสงไสย์, ธิติยา สารพัฒน์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การดำเนินงานในปี 2560 เก็บตัวอย่างดินจาก จ.เพชรบูรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตาก จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.อุตรดิตถ์ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.เชียงราย จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.พังงา จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.หนองคาย นำมาแยกไส้เดือนฝอยรากปม และเลี้ยงไส้เดือนฝอยรากปมที่แยกได้ให้ได้ประชากรไส้เดือนฝอยที่บริสุทธิ์ ตรวจสอบลักษณะริ้วรอยย่นส่วนก้นของตัวเต็มวัยเพศเมีย และตรวจตัวอย่างไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita 23 ตัวอย่าง โดยใช้ไพรเมอร์ 194/195 และ Inc-K14-F/Inc-K14-R โดยเปรียบเทียบกับลักษณะสัณฐานของริ้วรอยย่นส่วนก้นพบว่าให้ผลตรงกัน จากการเก็บตัวอย่างพบไส้เดือนฝอยรากปม M. javanica เพียง 2 ตัวอย่าง การตรวจสอบด้วยไพรเมอร์ Fjav/Rjav โดยเปรียบเทียบกับลักษณะสัณฐานของริ้วรอยย่นส่วนก้นพบว่าให้ผลตรงกัน