คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาและจำแนกโรค Leek yellow stripe virus (LYSV) ในกระเทียม
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาและจำแนกโรค Leek yellow stripe virus (LYSV) ในกระเทียม
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล และแสนชัย คำหล้า
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ตรวจตัวอย่างใบกระเทียมที่เก็บจากแปลงปลูกกระเทียมของเกษตรกรในพื้นที่ อ.ฝาง อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 21 ตัวอย่าง ด้วยชุดตรวจสอบ POCY kit เนื่องจากเชื้อไวรัส LYSV เป็นเชื้อไวรัสที่จัดอยู่ในกลุ่ม Potyvirus ผลตรวจพบเชื้อไวรัสในกลุ่ม Potyvirus กับตัวอย่างใบกระเทียมที่แสดงลักษณะอาการเป็นแถบสีเหลืองอ่อนที่ส่วนปลายใบและเป็นขีดๆ บนใบมีขนาดเล็กและทำให้เกิดแถบสีเหลืองผิดปกติบนใบ จึงได้นำตัวอย่างใบกระเทียมดังกล่าวมาศึกษาลักษณะอาการของโรคบนพืชทดสอบ ได้แก่ ยาสูบ (Nicotiana benthamiana), มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum), โทงเทง (Physalis minima), ถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) และคีโนโปเดียม (Chenopodium quinoa) ในโรงเรือนปลูกพืชทดสอบควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25 - 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ผลการทดสอบพบว่า พืชทดสอบทั้งหมดไม่แสดงอาการปรากฏให้เห็น จึงได้คัดแยกตัวอย่างบางส่วนไปใช้ในการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และทำการออกแบบไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนห่อหุ้มอนุภาค (coat protein gene) ของ Leek yellow stripe virus (LYSV) เพื่อตรวจสอบโรค LYSV รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณและนำ cDNA product ที่ได้ไปวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ต่อไป ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการในเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561