คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืช
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Radix
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, ปราสาททอง พรหมเกิด และไตรเดช ข่ายทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินการศึกษาชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Radix ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 ถึงเดือนกันยายน 2017 ได้ตัวอย่างหอย Radix ทั้งหมด 70 ตัวอย่างจาก 8 จังหวัด (ตาก ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี) พบว่า 61 ตัวอย่างคือ R. rubiginosa และอีก 9 ตัวอย่าง คือ R. swinhoei จำเป็นต้องมีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อยืนยันผลการระบุชนิดหอย Radix ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา