คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา
สัญญาณี ศรีคชา, กรกต ดำรักษ์ และสุนัดดา เชาวลิต
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา ดำเนินการเก็บรวมรวมผลชมพู่ ฝรั่ง และพุทราจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาครที่ถูกหนอนแดงเข้าทำลายมาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการ พบว่าตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้ำตาล อายุ 5 - 8 วัน ดักแด้อยู่ในดินโดยหนอนที่โตเต็มที่จะเจาะออกจากผล และเข้าดักแด้ในดิน โดยนำดินมาทำเป็นรังเพื่อห่อหุ้มตัวดักแด้อายุ 8 - 9 วัน หนอนระยะแรกสีขาวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง หนอนอายุ 9 - 12 วัน