คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Curvularia eragrostidis และรา C. oryzae
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Curvularia eragrostidis และรา C. oryzae
มะโนรัตน์ สุดสงวน, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บตัวอย่างโรคพืชจากแปลงปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช และแปลงปลูกกล้วยไม้จากจังหวัดนครปฐม ได้ตัวอย่างโรคพืช จำนวน 21 ตัวอย่าง และสามารถแยกราสกุล Curvularia ได้จำนวน 10 ไอโซเลท ทำการเก็บสายพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อจัดจำแนกชนิดต่อไป และได้ตัวอย่างแห้งโรคพืชเข้าพิพิธภัณฑ์โรคพืช จำนวน 21 ตัวอย่าง นำราที่แยกได้จากปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 ไอโซเลท ได้แก่ P001 P002 และ P003 มาทำการทดสอบชนิดอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของรา จากการทดสอบพบว่ารา Curvularia oryzae ไอโซเลท P001 และ P002 มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดบนอาหาร CMA ยกเว้น ไอโซเลท P003 เจริญเติบโตได้ดีที่สุดบนอาหาร CZA และเมื่อนำรา C. oryzae ทั้ง 3 ไอโซเลท มาทดสอบกับอุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 25 30 35 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้องปฏิบัติการ พบว่ารา C. oryzae ทั้ง 3 ไอโซเลท มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แต่ไม่เจริญที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส