คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่
อัณศยา พรมมา, ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และเอกรัตน์ ธนูทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดหญ้าตีนกาใหญ่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งหมด 42 จังหวัด พบหญ้าตีนกาใหญ่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ สระบุรี กาญจนบุรี ตาก และนครพนม และการศึกษาลักษณะเมล็ด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่ และนครพนม พบว่าเมล็ดหญ้าตีนกาใหญ่มีสีน้ำตาล ผิวมีลักษณะเป็นคลื่นขรุขระ เมล็ดมีความกว้างและความยาวอยู่ระหว่าง 0.55 - 0.59 และ 0.86 - 1.00 มิลลิเมตร ตามลำดับ